MIT 玫瑰花崗岩系列石紋塑膠地板 (美化用)
MIT 玫瑰花崗岩系列石紋塑膠地板 (美化用)
NT$ 500
MIT 暖棕條狀木紋塑膠地板(商業用)
MIT 暖棕條狀木紋塑膠地板(商業用)
NT$ 1,000
MIT 神秘黑木紋塑膠地板 (商業用)
MIT 神秘黑木紋塑膠地板 (商業用)
NT$ 1,000
南亞感壓膠 分裝罐
南亞感壓膠 分裝罐
NT$ 230
木紋收邊條(塑膠地板專用)
木紋收邊條(塑膠地板專用)
NT$ 300